Přihlásit se + Přidej se!
Přihlašte se
You need to sign in to those awesome features
ANEBO
Remember me
Power by Joomla Templates - BowThemes

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Jméno (*)
Uživatelské jméno (*)
Heslo (*)
Potvrzení hesla (*)
Email (*)
Potvrzení e-mailu (*)

Islám se bude rozšiřovat na území, kam nikdy nepatřil. Za chvilku nám tady zavedou právo šaríja.

Islám se bude rozšiřovat na území, kam nikdy nepatřil. Za chvilku nám tady zavedou právo šaríja.
Ivan P.

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.DPhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D
arabista a odborník na islám

Jak je to ve skutečnosti?

Islám je misijní náboženství, a proto se muslimové snaží šířit svou víru. V současném legislativním prostoru České republiky nic muslimům nebrání, aby svobodně praktikovali své náboženství. Mohou respektovat zdejší zákony a zároveň se řídit šaríatskými normativy, to se nijak nevylučuje. Vzhledem k postavení muslimů v ČR i jejich počtu lze jejich domnělé požadavky na zavádění šaríy do zdejšího práva pokládat za strašení veřejnosti – dnes natolik rozšířené, že se obavy z islamizace ČR začínají dostávat i do mainstreamových médií.

Co je to šaría?

Šaría je soubor ustanovení Božího řádu. Obvykle bývá překládána jako islámské právo, avšak její skutečný obsah je mnohem širší a zahrnuje mimo jiné oblasti, jež vnímáme spíše jako teologické. V nejobecnější rovině se dělí do dvou sfér. K první sféře patří vše, co je mezi člověkem a Alláhem, tzn. ustanovení regulující vztah věřícího k jeho Stvořiteli, jenž můžeme rozdělit na dva základní okruhy: ortodoxii (v co správně věřit) a ortopraxi (jak správně konat). Do ortodoxie zase spadá nejen známých pět pilířů islámu, tzn. vyznání víry, modlitba, almužna, půst a pouť do Mekky, ale rovněž celá řada zákazů a příkazů týkajících se jídla a pití, oblékání (zahalování a zevnějšek), chování aj. Druhá sféra pak stanovuje pravidla mezilidských vztahů a právě do této kategorie patří právo rodinné, trestní, dříve i otročí a válečné apod. V běžném povědomí nemuslimů se šaría rovná vybraným součástem trestního práva s tím, že zdaleka nejvíce pozornosti (hlavně na internetu) přitahují tělesné tresty a oblast sexuality. Islámské právo dělí veškeré činy do pěti kategorií: na povinné (zde patří pět pilířů islámu a řada dalších skutků),  doporučené (činy, které jsou bohulibé),  povolené (tzn. neutrální), zavrženíhodné (nikoliv přímo zakázané) a zakázané.

V muslimských zemích probíhá letitá diskuse o míře uplatnění islámského práva; v tomto ohledu mezi jednotlivými státy existují velké rozpory (na jedné straně stojí například Saúdská Arábie, snažící se aplikovat islámské právo do všech sfér a na straně druhé například Turecko). Bez ohledu na rozdílnou praxi jednotlivých států je třeba zdůraznit, že islámské právo ve svém celku není aplikováno nikde; navíc muslimové ve středověku ani v současnosti nikdy nedokázali dospět k jednotné představě, jak má islámský stát vlastně vypadat.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.